מדיניות הפרטיות

החברה מתייחסת בכבוד רב למשתמשים בשירותי האתר .

מטרת התנאים המפורטים להלן במדיניות פרטיות זו הינה, לסקור את האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה ע”י המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידה בעת שימושו.

כמו כן, למען הסר ספק כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות, זהים למשמעותם בתנאי השימוש אלא אם צוין אחרת.      

מבלי לפגוע מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר ומופנת לשני המינים.

1.1.         בעת ביצוע הזמנה באתר תידרש למלא את פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי  זיהוי (להלן: “מידע אישי”) . אנא שים לב כי מסרת פרטים נכונים ומלאים ללא שגיאות על מנת למנוע מצב בו לא תהא באפשרותך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך , לפגוע באיכות השירות וכן לפגוע ביכולת צוות האתר ליצור עמך קשר במידת הצורך.

מובהר בזאת, כי לא חלה על הצרכן החובה למסור את המידע כאמור ומסירת המידע תלויה בהסמכתו וברצונו החופשי של הצרכן.

1.2.   בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות , התשל”א -1981,(להלן:”החוק”). המידע האישי שמסרת והמידע על אודות  הרכישות שמבוצעות באתר (להלן: “המידע”) יישמרו במאגר המידע של האתר וייעשה בהם שימוש על פי מדיניות פרטיות זו ו/או הוראות הדין לפי הצורך.  

1.2.         החברה מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע ועושה מאמצים רבים לשמירת המידע ואבטחתו מפני צדדים שלישיים כנגד ניצול שבמזיד ו/או בשוגג. על מנת להבטיח את שמירת המידע כאמור, החברה אוספת את המידע בסביבה מאובטחת עת היא נעזרת בטכנולוגיות אבטחה שונות לרבות, הגנה באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים בכדי להגן על המידע שנמסר במסגרת אתר זה.

   עם זאת , מובהר כי מאמציה של החברה יכולים להעלות חרס ואין החברה יכולה להתחייב כי המידע שנאסף במסגרת אתר זה יהיה מוגן באופן מוחלט ממקרים בהם אין לחברה את השליטה על כך.

הצרכן מודע לאמור ולא יהיה בידו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה  בגין כל נזק שעתיד או יכול להיגרם כתוצאה מחשיפת המידע שמסר לרבות פגיעה בפרטיות הצרכן. החברה ממליצה לצרכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותו באתר.

1.4.  מובהר בזאת, כפי שמצוין בהסכם תנאי השימוש, סליקת כרטיסי האשראי של הרוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה. החברה איננה שומרת בשרתי האתר את פרטי כרטיסי האשראי שנמסרים על ידי הצרכן בעת השימוש או לאחר ביצוע הזמנה.  

1.5 נרשם למעלה בס’ 1.1

1.6.     בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”). החברה רשאית  לעשות שימוש במידע שנאסף ונמסר על ידי המשתמש באתר  ובמידע שתאסוףהחברה על אודות דפוסי השימוש באתר  וזאת לצורך שיפור השירותים ,העשרת האתר,שינויו,   ויצירת קשר  עם הצרכן  במידת הצורך בכפוף   להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

1.7.    החברה  עושה שימוש בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן  : “העוגיות. המטרה של העוגיות היא לעשות התאמות ייחודיות ולייעל את השימוש בשירותים ובאתר ולמעשה לאסוף נתונים סטטיסטיים על אודות השימוש באתר,  אימות פרטים,  התאמת האתר להעדפות  האישיות של הצרכן  ולצרכי אבטחת מידע. במידה והצרכן מעוניין לשמור על פרטיותו והוא אינו מעוניין בטכנולוגיית העוגיות ניתן להיכנס לתפריט הדפדפן ולחפש את כפתור  הניקוי – מחיקת היסטוריית הגלישה וקובצי העוגיות. הצרכן מודע לכך שבמידה ויבחר להימנע משימוש בטכנולוגיית העוגיות עלול להיווצר מצב בו הצרכן לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים באתר. לחילופין, במידה והצרכן בחר שלא למחוק את טכנולוגיית העוגיות המשך הגלישה באתר מהווה את הסכמתו לשימוש שעושה האתר בעוגיות.   

יצוין שאותם “העוגיות” Cookies “משואות רשת” (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ו תפקידם לסייע באיסוף מידע על אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון: גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics . המידע הנאסף איננו מזהה את הצרכן והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google  . במידה והצרכן רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google  הוא יוכל לעשותכן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן  ו/או בקישור זה.

1.8.    החברה  אינה מעוניינת לקבל  מהצרכן  כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והצרכן נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום  כגון: פורומים, תגובות וכד’ תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני.  מובהר בזאת , כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעות הדבר היא שאינך  זכאי כצרכן ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה ו/או תפרסם באתר.

1.9.   המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט המידע המועבר לספקים לצורך השלמת    פעולות הרכישה שביצעת באתר.כמו כן, החברה תמסור את המידע כאמור במקרים בהם   תהיה מחויבת לעשות כן במקרים הבאים: על פי דרישת הצרכן, על פי צו שיפוטי המורה למסור את המידע ו/או אם תעמוד החברה בפני נקיטת הליכים  צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצדדים שלישיים  ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

1.10.באתר קיימים קישורים אשר מפנים את הצרכן לגלישה באתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לבחירת אתרי האינטרנט אליה היא מפנה ושלמיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות הצרכן.  .  יחד עם זאת, למען הסר ספק, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים , לתכניהם וכל הקשור או הנובע מהשימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריות הצרכן בלבד.

1.11. הנך  רשאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו   על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981. בנוסף, במידה והמידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

1.12.החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

לפני ביצוע הזמנה באתר יש לקרוא ולהבין את פוליסת המשלוחים וההחזרות המפורטת  בקישור זה